Click here to edit subtitle

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA CÁC BÁC SĨ KHOA NGOẠI THẦN KINH

Các đề tài nghiên cứu của Bs CK1 Nguyễn Hữu Lâm và cộng sự

1. ĐIỀU TRỊ PHẨU THUẬT LAO CỘT SỐNG